Algemene leveringsvoorwaarden KickSites (onderdeel van OptiWeb)

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van KickSites . Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door KickSites, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met KickSites verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 08-08-2013.

1. Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.
 2. Onderhoud van een website: het door KickSites inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie KickSites een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met KickSites verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van KickSites en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en KickSites opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door KickSites zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door KickSites blijven 2 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door KickSites . Facturering geschiedt voor oplevering van de website.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en KickSites zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard.

4. Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door KickSites voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen KickSites en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Een webhosting-overeenkomst tussen KickSites en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd voor telkens een volledig jaar. Het opzeggen van de webhosting-overeenkomst is mogelijk tot 2 maanden voordat de overeenkomst verlengd wordt.
 4. KickSites kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met KickSites gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 5. KickSites heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Levering en levertijd

 1. KickSites gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt KickSites eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan KickSites. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat KickSites ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties zal KickSites de gemaakte kosten te verhalen. Mocht KickSites onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan KickSites alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij KickSites een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Indien door schuld van de opdrachtgever KickSites de opdracht niet kan voltooien binnen de mondelinge of schriftelijke overeenkomst van de levertijd, dit door het niet verstrekken van de informatie die nodig is voor de voltooiing van de site, zal KickSites zich genoodzaakt zien een schriftelijke herinnering aangetekend te versturen, met de mededeling dat de opdracht binnen 14 dagen geannuleerd zal worden, met behoud van de reeds aanbetaalde som.
 4. Bij registratie van een domeinnaam via KickSites dient te allen tijde rekening gehouden te worden met een levertijd van enkele weken. Deze termijn geldt vanaf het moment dat KickSites de voor de domeinnaamregistratie benodigde documenten van de opdrachtgever ontvangen heeft.
 5. Door KickSites gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever opgeleverd. Wanneer de opdrachtgever tevens een webhosting-contract sluit via KickSites wordt de site op de server geïnstalleerd door KickSites. Eventuele documenten behorende bij de webhosting worden aan de opdrachtgever toegestuurd.

6. Overmacht

 1. KickSites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer KickSites als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal KickSites alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en KickSites geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door KickSites tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door KickSites minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

8. Betaling
Facturering geschiedt voor oplevering van de website.

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en KickSites is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door KickSites het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door KickSites aan de opdrachtgever elk jaar een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door KickSites het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Bij een webhosting-contract betaalt de opdrachtgever het gehele bedrag voor een jaar vooruit.
 4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan KickSites over het openstaande bedrag.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door KickSites een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 8.d onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. In het laatstgenoemde geval behoudt KickSites zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering KickSites hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, welke binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 7. Indien KickSites abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal KickSites het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens KickSites heeft voldaan.

9. Copyright

 1. Al het door KickSites vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van KickSites niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door KickSites gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door KickSites vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij KickSites een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door KickSites verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij KickSites, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan KickSites hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is KickSites gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. KickSites behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover KickSites bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop KickSites weinig of geen invloed kan uitoefenen kan KickSites op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met KickSites of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met KickSites .
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is KickSites slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van KickSites voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. KickSites kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. KickSites is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient KickSites terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door KickSites geleden schade.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. KickSites noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan KickSites, waarna KickSites deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan KickSites binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. KickSites behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. (zie artikel 4 van deze leveringsvoorwaarden)

14. Overig

 1. KickSites zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan KickSites .
 2. Wanneer KickSites bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. KickSites zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. KickSites is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen KickSites en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door KickSites met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van KickSites beslissend.
  Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

KickSites is onderdeel van OptiWeb.